Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

59-180 Gaworzyce ul. Szkolna 211A tel. 76 8316206

Statystyki

  • Odwiedziny: 454245
  • Do końca roku: 196 dni
  • Do wakacji: 3 dni

Kalendarium

Wtorek, 2019-06-18

Imieniny: Elżbiety, Marka

Kontakt

Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

Mail: a.cieslak@przedszkolegaworzyce.pl

Pomoc Nauczyciela

Nabór na stanowisko: pomoc nauczyciela

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gaworzycach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – pomoc nauczyciela

w Publicznym Przedszkolu w Gaworzycach

Przedmiot naboru:

Stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola;

Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole w Gaworzycach, ul. Szkolna 211 A, 59-180 Gaworzyce

Okres zatrudnienia: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/2 etatu (wymiar czasu pracy: 4 godzin dziennie, tj. 20 godzin

tygodniowo).

Wynagrodzenie brutto: 1 125 zł

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

Wykształcenie średnie,

Posiadanie obywatelstwa polskiego,

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

Wysoka kultura osobista,

Wymagania dodatkowe:

Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi oraz ukończone szkolenie z zakresu

udzielania pierwszej pomocy.

Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie;

Komunikatywność - łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi;

Kreatywność;

Zakres ogólnych zadań na stanowisku:

1. Stała, systematyczna współpraca z nauczycielami w bieżącym organizowaniu i przebiegu

zabaw i zajęć przedszkolnych.

2. Opieka nad dziećmi w czasie zajęć higienicznych, przygotowaniu i przebiegu spacerów orazwycieczek.

3. Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem poza oddział przedszkolny.

4. Pomoc w organizacji wypoczynku dzieci.

5. Przygotowanie dzieci do odpoczynku.

6. Stałe dbanie o bezpieczeństwo w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu.

7. Pomoc nauczycielce w przygotowaniu i organizacji zajęć oraz w pracach porządkowych po

zakończonych zajęciach dydaktycznych.

8. Otaczanie troską dzieci przebywających w pomieszczeniach sanitarnych w razie

zmoczenia się dziecka lub zabrudzenia – umycie dziecka i zabezpieczenie odzieży.

9. Czynne uczestnictwo w przygotowaniach uroczystości przedszkolnych oraz sprzątanie po ich zakończeniu.

10. Pomoc podczas spożywania posiłków.

11. Dbanie o ład i porządek w przydzielonej sali.

12. Współpraca z personelem zatrudnionym w przedszkolu.

13. Inne czynności związane z wychowaniem przedszkolnym dzieci.

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni dostarczyć następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny,

2. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do

czynności prawnych.

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów, potwierdzające dotychczasowe okresy

zatrudnienia.

Dokument CV oraz list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinne być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w Publicznym Przedszkolu w Gaworzycach, ul. Szkolna 211A, 59-180 Gaworzyce- w zaklejonej kopercie do dnia 09.08.2019 roku do godz. 12.00.

Kopertę należy opisać:

Imię i nazwisko kandydata

Adres do korespondencji

Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

ul. Szkolna 211 A

59-180 Gaworzyce

Nabór na stanowisko pomoc nauczyciela w Publicznym Przedszkolu w Gaworzycach"

 

Oferty, które wpłyną do Publicznego Przedszkola w Gaworzycach(decyduje data wpływu) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wybór kandydatów zostanie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną z osobami spełniającymi wstępne kryteria.

Po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na

stronie internetowej przedszkola.

Autor: Administrator