Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

59-180 Gaworzyce ul. Szkolna 211A tel. 76 8316206

Statystyki

 • Odwiedziny: 390221
 • Do końca roku: 19 dni
 • Do wakacji: 191 dni

Kalendarium

Środa, 2018-12-12

Imieniny: Ady, Aleksandra

Kontakt

Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

E-mail: alacieslak@o2.pl

Roczny Plan Pracy

Roczny Plan Pracy 

Publicznego Przedszkola w Gaworzycach

z zakresu edukacji patriotycznej

na rok szkolny 2017/2018

 

„Od małego przedszkolaka,

do wielkiego Polaka”

 

 

Roczny plan pracy przedszkola został zatwierdzony

i przyjęty do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

na Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2017r.

1.A.Cieślak………………………………

2. A.Andrzejewska……………………....

3. E.Kaczanowska……………………….

4. A. Markowska …………………………

5. E.Piechocka…………………………...

                                                                                                         6. P. Sobczak . ………………….......

 

Wstęp

Cechą naszych czasów jest wielka zmienność świata, w którym przychodzi nam żyć. Wiąże się to z szybkim przekształceniem otoczenia, technicznymi odkryciami, zmianami politycznymi i społecznymi. Tempo i zakres przemian, z którymi zapoznają się dzieci w wieku przedszkolnym, będą jeszcze większe, gdy wejdą one w dorosłe życie. Problemem, który pozostanie zawsze aktualny, będzie stosunek człowieka do własnej Ojczyzny, przywiązanie i miłość do niej, a także poczucie wspólnoty ze wszystkim, co się w Polsce dzieje i co jej dotyczy.

Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat, gdyż żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna i zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce.

Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już od progu rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom również w przedszkolu i w codziennym życiu. To właśnie w rodzinie należy kultywować szacunek do symboli narodowych, do małej i wielkiej Ojczyzny. Dobry przykład rodziców dostarcza dziecku wzorów zachowania w kontakcie z symbolami narodowymi i reagowaniu na nie. Naśladowanie odpowiedniego zachowania ojca i matki w zetknięciu się z polskim godłem lub hymnem narodowym uczy szacunku do nich. Żadna grupa nie może istnieć, jeśli nie będzie miała wspólnego systemu wartości chroniącego tożsamość. Z tak rozumianym pojęciem Ojczyzny wiąże się patriotyzm.

Zaznajamianiu dzieci z symbolami narodowymi powinna towarzyszyć radość, a jednocześnie poczucie powagi tematu. Symbole narodowe powinny wzbudzać dumę u dzieci, że są Polakami. Postawa szacunku wobec narodowych symboli była i powinna być przejawem kultury i dojrzałości obywatelskiej społeczeństwa. Dlatego już w najmłodszej grupie przedszkolnej powinno kształtować się właściwy stosunek do symboli narodowych.

Wychowanie patriotyczne jest tą dziedziną, której wyników w odniesieniu do dzieci, nie da się zmierzyć. Jednak nauczyciel powinien być przekonany, że otworzył dziecięce serca i umysły na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. Musi być pewien, że dzieci wiedzą, że są Polakami, a Polska jest ich Ojczyzną.

W wychowaniu patriotycznym dzieci chodzi o kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju, o rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i cech charakteru dobrego Polaka-patrioty. Wspólne przeżywanie świąt narodowych i lokalnych, opieka nad miejscami pamięci narodowej, uczestnictwo w programach i konkursach o charakterze patriotycznym a także wycieczki historyczno-krajoznawcze, śpiewanie pieśni patriotycznych integrują i ukazują dzieciom współczesne oblicze patriotyzmu.

 

Cele programu:

 1. Budzenie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty zamieszkujących nasz region i ojczyznę;
 2. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku do własnego kraju;
 3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania symboli narodowych;
 4. Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych;
 5. Ukazanie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym regionem i krajem;
 6. Zapoznanie dzieci z historią miejscowości, w której mieszkają oraz legendami najbliższego regionu.

 

Cele szczegółowe:

 1. Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, zna nazwę regionu, którego jest mieszkańcem;
 2. Wzbogaca swoją wiedzę na temat historii regionu oraz swojego kraju;
 3. Zna i szanuje symbole narodowe;
 4. Wie, jaką postawę należy przyjąć podczas słuchania bądź śpiewania hymnu narodowego;
 5. Zna wybrane tradycje narodowe i regionalne (legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce).

 

 

Zadania.

Zadania

Oczekiwane osiągnięcia

Sposób i terminy realizacji

Ja i moi koledzy, moja grupa

 

Organizacja życia

w grupie.

Mój kolega .

Normy i zasady obowiązujące w grupie.

Prawa i obowiązki dziecka.

 

- nawiązuje poprawne kontakty z rówieśnikami.

- rozumie konieczność podporządkowania się obowiązującym regułom.

- przestrzega zasad współżycia w grupie.

- zna własne imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

 • Przekazywanie informacji osobie (imię, nazwisko, adres, ulubione zajęcie);
 • Zabawy integracyjne pokazujące różnice i podobieństwa w wyglądzie, zachowaniu, ulubionych zabawach;
 • „Mój kolega”- rysowanie portretu;
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w grupie- wprowadzenie kodeksu grupowego.(wrzesień)

Ja i moja rodzina

Moja rodzina, jej członkowie.

Obowiązki członków rodziny.

Uczucia i wzajemna pomoc.

Dom rodzinny.

Święta rodzinne.

Wspólne spędzanie czasu

- rozumie i używa pojęcia: rodzina, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, ciocia, wujek.

- zna obowiązki, prawa i zwyczaje panujące w rodzinie.

- potrafi rozmawiać na temat własnej rodziny.

- wie, że istotą relacji w rodzinie jest: miłość, szacunek, przyjaźń,

troska, pomoc.

- zna imiona rodziców, rodzeństwa, dziadków.

- potrafi wykonać portret mamy i taty.

- umie okazać miłość i szacunek swoim bliskim.

 • Swobodne wypowiedzi na temat własnej rodziny, zwyczajów i obowiązków;
 • Oglądanie starych fotografii;
 • Wyjaśnienie wieloznaczności pojęcia „dom”;
 • Przygotowanie do Święta babci i dziadka; nauka piosenek i wierszy, przygotowanie laurek i upominków dla babć i dziadków(styczeń)
 • Występ dla mamy i taty;
 • Wykonanie laurek i składanie życzeń.(maj)

 

Mieszkam w Gminie Gaworzyce

 

Moja miejscowość

Zabytki Gaworzyc i okolic

Herb Gminy i legendy naszego regionu

 

 Regionalne tańce ludowe, zespół „Dawidenki”

 

Rozumie znaczenie ma odkrycie rudy miedzi i powstania kopalni  dla rozwoju naszego regionu

- Nazywa i rozpoznaję swoje miejsce zamieszkania, miasto.

- Nazywa niektóre ulice gaworzyc (np. przedszkole, dom).

- zna adres zamieszkania, adres przedszkola.

 

- rozpoznaje swoje miasto na fotografiach.

-potrafi wymienić nazwy niektórych ulic.

-zna ważne obiekty na terenie gminy i pobliskiego regionu

- uczestniczy w ważnych imprezach kulturalnych organizowanych w naszym mieście.

- ma poczucie przynależności lokalnej

 • Wykonanie kącika regionalnego (Wrzesień)
 • Oglądanie widokówek i fotografii;
 • Wycieczka po mojej miejscowości i okolicach (październik, kwiecień)
 • Udział w konkursach dla przedszkolaków organizowanych na terenie przedszkola, gminy i powiatu (cały rok)
 • Wykonanie albumu o Gminie Gaworzyce (Maj)
 • Spotkanie z górnikiem i hutnikiem (grudzień, maj)

Jestem Polakiem, znam historię Polski

Symbole państwowe: flaga, hymn, godło.

 Stolica Polski- Warszawę: herb, siedziba prezydenta, historia, legendy ( Legenda o Warsie i Sawie).

Mapa Polski, państwa graniczące, położenie Warszawy, Wrocławia Morza Bałtyckiego, gór .

Polskie tańce ludowe i charakterystyczne stroje ludowe

 

-rozumienie pojęcia „herb”, „symbole narodowe”, stolica, prezydent.

- rozpoznaje kontury Polski.

- pokazuje położenie Warszawy i Wrocławia na mapie.

Pokazuje położenie Morza Bałtyckiego i gór na mapie

- wie jak wygląda godło Polski, zna barwy narodowe, rozpoznaje i śpiewa hymn państwowy, zachowuje odpowiednią postawę podczas śpiewania hymnu

- wie jak wygląda herb Warszawy

 - zna historię Polski (wybrane dzieje)

- wymienia najważniejsze zabytki Warszawy

 

 • Wyjaśnienie pojęć: herb, symbole narodowe, stolica, prezydent. (listopad, maj)
 • Wykonanie flag i kokard narodowych (listopad, maj)
 • Wycieczka do Muzeum w Głogowie(kwiecień)
 • Zaproszenie ważnych osób na uroczystości i konkursy przedszkolne.(cały rok)
 • Systematyczne czytanie dzieciom legend, wierszy, opowieści (cały rok)
 • Wykonanie kącika patriotycznego (wrzesień)
 •  

 

 

Tradycje bożonarodzeniowe

Święta i tradycje rodzinne.

Boże Narodzenie w przedszkolu.

- zna zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

- potrafi zaśpiewać kolędy.

- Umie wykonać świąteczne ozdoby na choinkę.

- pamięta o kulturalnym zachowaniu się przy stole

 • Wypowiedzi na temat świątecznych, rodzinnych zwyczajów;
 • Rozwiązywanie zagadek o tematyce bożonarodzeniowej;
 • Wigilia w przedszkolu;
 • Wykonanie ozdób świątecznych.
 • Udział w konkursach plastycznych.
 • Przygotowanie ozdób świątecznych na Kiermasz Bożonarodzeniowy.
 • Oglądanie szopki w pobliskiej parafii
 • Koncert noworoczny

(grudzień, styczeń)

Zwyczaje wielkanocne

Tradycje rodzinne.

Zwyczaje wielkanocne.

Święta religijne.

- zna zwyczaje i tradycje wielkanocne i aktywnie w nich uczestniczy;

- umie przygotować palmę i ozdoby na stół wielkanocny oraz kiermasz przedszkolny;

 

 • Rozmowa o obchodach Świąt Wielkanocnych;
 • Zajęcia otwarte dla rodziców- wykonanie palmy wielkanocnej;
 • Przygotowanie wielkanocnego kącika.
 • Przygotowanie ozdób wielkanocnych

(kwiecień)

 

Dbam o przyrodę w mojej okolicy

Ochrona środowiska.

Segregacja śmieci.

Pozytywne i negatywne działanie człowieka na środowisko.

- rozumie konieczność ochrony przyrody.

- umie wskazać swoim zachowaniem, że jest przyjacielem przyrody.

- zna przyczyny zanieczyszczania środowiska.

- uczestniczy w akcji „Sprzątanie Świata”.

 • Przykłady pozytywnych i negatywnych oddziaływań człowieka na stan środowiska; (cały rok)
 • Spacer wokół przedszkola; (cały rok)
 • Segregacja śmieci; (cały rok)
 • Właściwe zachowanie na terenie przedszkola, ogrodu, parku; (cały rok)
 • Aktywny udział w akcji „Sprzątania Świata”- okolice przedszkola i ogród przedszkolny(kwiecień)

 

 

 

Autor: Administrator