Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

59-180 Gaworzyce ul. Szkolna 211A tel. 76 8316206

Statystyki

  • Odwiedziny: 454263
  • Do końca roku: 196 dni
  • Do wakacji: 3 dni

Kalendarium

Wtorek, 2019-06-18

Imieniny: Elżbiety, Marka

Kontakt

Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

Mail: a.cieslak@przedszkolegaworzyce.pl

Konserwator

Nabór na stanowisko: Konserwator

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gaworzycach

ul. Szkolna 211A, 59-180 Gaworzyce

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Konserwator w Publicznym Przedszkolu w Gaworzycach

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Data publikacji ogłoszenia : 10.06.2019r.

Termin składania ofert upływa: 24.06.2019r.

Termin przyjęcia do pracy: sierpień 2019r.

Wynagrodzenie brutto: 2 250 zł

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum zawodowe,

- prawo jazdy KAT.B,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwa umyślne,

- nieposzlakowana opinia,

- dyspozycyjność, mobilność.

2. Wymagania dodatkowe:

- umiejętności techniczne i remontowo-budowlane oraz związane z obsługą urządzeń,

- duża motywacja do pracy,

- umiejętności organizacyjne,

- sumienność, uczciwość, punktualność, komunikatywność, pracowitość, rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność utrzymania dobrych relacji w kontaktach z innymi ludźmi,

- wysoka kultura osobista.

3. Planowany zakres obowiązków:

a) Prace konserwacyjne oraz naprawczo -remontowe na obiekcie Publicznego Przedszkola w Gaworzycach w tym:

- drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów),

- prace związane z konserwacją urządzeń wodno -kanalizacyjnych (naprawa kranów, spłuczek, udrażnianie instalacji),

- dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektów (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki),

- prace remontowo -malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie),

- prace naprawcze związane z wyposażeniem (naprawa stołów, biurek, krzeseł, pozostałego

wyposażenia meblowego),

- dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy, w tym dokonywanie bieżących napraw i

konserwacji.

b) Pomoc pozostałym pracownikom przy cięższych pracach porządkowych i remontach

(przesuwanie ciężkich szaf, mebli, itp.).

c) Obsługa elektronarzędzi.

d) Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacjizadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i p.poż oraz przepisów sanitarnych.

e) Udział w organizacji i realizacji imprez organizowanych przez przedszkole.

f) Wykonywanie innych dodatkowych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem,a pozostających w związku z nim oraz w sytuacjach szczególnych i innych poleceń służbowych przełożonych.

4.Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopia prawa jazdy Kat. B

- oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności

prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz braku postępowania karnego

wobec kandydata,

- oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalające na

zatrudnienie na w/w stanowisku,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w

dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zmianami).

5.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

Nabór na wolne stanowisko: Konserwator w Publicznym Przedszkolu w Gaworzycach”, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do przedszkola),

na adres Publiczne Przedszkole w Gaworzycach,ul. Szkolna 211A, 59-180 Gaworzyce,

w terminie do 24.06.2019r. do godz. 12:00

Dokumenty doręczone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

6.Dodatkowe informacje:

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną

powiadomieni telefonicznie.

Ala Cieślak

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gaworzycach

Autor: Administrator