Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

59-180 Gaworzyce ul. Szkolna 211A tel. 76 8316206 Adres skrytki Epuap: /ppgaworzyce/domyslna

Jadłospis

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1728348
 • Do końca roku: 168 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Wtorek, 2024-07-16

Imieniny: Eustachego, Mariki

Kontakt

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Dla rodziców

Dla rodziców

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA

 

 

1.  Dziecko ma prawo do:

1)      akceptacji takim jakie jest,

2)      właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, ochrony przed środkami przemocy psychicznej bądź fizycznej,

3)      spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje,

4)      indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

5)      aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

6)      aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

7)      zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

8)      posiadania kontaktu z osobami odpowiedzialnymi i zaangażowanymi, do których może się zwrócić,

9)      spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,

10)  badania i eksperymentowania,

11)  doświadczania konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa ),

12)  różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

13)  snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

14)  jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,

15)  racjonalnego żywienia.

 

2.Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;

5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI   RODZICÓW

 

1. Rodzice mają prawo do:

1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

6) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska          i regionu;

 7) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

8) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

9) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

10) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców

11) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu.

2. Rodzice mają obowiązek:

1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

4) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

5) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka          do przedszkola;

6) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

7) znać i przestrzegać postanowień statutowych;

8) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

9) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

10) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

11) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

12) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

13) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania               i telefonu kontaktowego;

14) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

15) informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

16) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.

17) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

18) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

 

PROCEDURA  PRZYPROWADZANIA  I  ODBIERANIA  DZIECI

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r- Prawo oświatowe (t j Dz. U. 2023,poz. 900)
 • Statut Publicznego Przedszkola  w Gaworzycach.

 

Cele procedury

 • Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.

Zakres procedury

 • Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

 

Definicja przedmiotu procedury

 • Przyprowadzanie dzieci do przedszkola – doprowadzenie dziecka do szatni ,rozebranie i oddanie pod opiekę nauczycielki lub woźnej,
 • Odebranie dziecka z przedszkola – osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola.

 

Kogo dotyczy procedura ?

 • Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i nauczyciele.

 

Obowiązki , odpowiedzialność ,upoważnienia osób realizujących zadanie , które jest przedmiotem procedury.

    Rodzice ( prawni opiekunowie)

 • przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,
 • upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola,
 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy,
 • rodzice dzieci dojeżdżających doprowadzają dziecko do autobusu szkolnego na wyznaczony przystanek i o określonej godzinie oddają pod opiekę nauczycielowi opiekunowi oraz odbierają dziecko po południu od nauczyciela opiekuna o wyznaczonej godzinie.

 

 Nauczycielki:

 • przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,
 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia przez rodzica do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,
 • nauczyciel lub inny pracownik przedszkola odbiera rano dzieci z autobusu szkolnego od nauczyciela opiekuna oraz w wyznaczonych godzinach odprowadza dzieci do autobusu i oddaje pod opiekę opiekunowi.
 • w wypadku ,gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz.1530 nauczycielka powiadamia telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie,
 • w przypadku ,gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można skontaktować się z rodzicami ,nauczycielka oczekuje z dzieckiem jeszcze 1 godz. a po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji.

 

 

 

 

Autor: Administrator

Artykuły

Rozkład autobusów szkolnych

 Rozkład autobusów szkolnych 

na rok szkolny 2023/2024

Czytaj więcej o: Rozkład autobusów szkolnych