Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

59-180 Gaworzyce ul. Szkolna 211A tel. 76 8316206

Statystyki

 • Odwiedziny: 355402
 • Do końca roku: 136 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Piątek, 2018-08-17

Imieniny: Anity, Elizy

Kontakt

Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

E-mail: alacieslak@o2.pl

Programy, projekty i akcje

Dbając o wszechstronny rozwój naszych wychowanków, realizujemy cały szereg programów:

Program wiodący:

W roku szkolnym 2016/2017 pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole"  autorstwa W.Żaby-Żabińskiej, Wydawnictwa MAC.

Programami wewnętrznymi wspierającymi edukację dzieci są:


Program profilaktyczny ,,Bezpieczeństwo i zdrowie- każdy Ci to powie” - mający na celu kształtowanie u dzieci postawy prozdrowotnej,  dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, naukę zachowania w sytuacjach zagrożenia oraz wpajający podstawy udzielania pierwszej pomocy. Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych. Przy realizacji programu placówka współpracuje z instytucjami  odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo:

1. Rewir Dzielnicowy w Gaworzycach, Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach wspólne poznawanie zasad ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic oznaczonych sygnalizacją świetlną, zabawy dydaktyczne w przedszkolu z udziałem aspiranta kształtujące postawy służące bezpieczeństwu w różnych sytuacjach życiowych, zwiedzania komendy policji itp./.

2. Powiatowa Straż Pożarna / OSP zwiedzanie siedziby straży pożarnej, zapoznanie się z wyposażeniem, prelekcje strażaków nt. zachowań bezpiecznych itp./.

3. Ośrodek Zdrowia , Ratownictwo Medyczne -prelekcje ratowników, pielęgniarki na temat bezpieczeństwa, pokaz udzielania pierwszej pomocy z ćw. praktycznymi/

Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem”- dla nowych rodzin mający na celu umożliwienie najmłodszym dzieciom szybką adaptację do warunków przedszkolnych i zmniejszenie stresu spowodowanego pozostawaniem w przedszkolu i rozstaniem z najbliższymi. Program zakłada cykl dni otwartych dla nowoprzyjętych dzieci i ich rodzin z nauczycielką, która będzie pracowała w grupie. Realizacja programu zakłada dokładne informowanie rodziców o warunkach i organizacji pracy przedszkola poprzez zwiedzanie placówki  ,poznanie dzieci w trakcie obserwacji oraz poprzez badanie ankietowe rodziców, wspólne ustalenie kierunków pracy w grupie i współpracy z rodzicami.

Program wychowawczy ,,Złysiek” – opracowany w porozumieniu z radą rodziców – ustalający główne zasady wychowania obowiązujące w przedszkolu, ujednolicający założenia wychowawcze placówki i domu rodzinnego. Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych.

Jestem dzieckiem Bożym” ks. B. Połeć – program do nauki religii. 

Programy uzupełniające:

Nauczycielki naszego przedszkola są autorkami następujących programów własnych:

 • ,,Czytajmy dzieciom dziś, jutro, zawsze”,
 • Program zajęć logopedycznych,
 • Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • Program zajęć socjoterapeutycznych.

 

Programy realizowane w przedszkolu o zasięgu ogólnopolskim

Przedszkole bierze udział w różnego rodzaju projektach  i programach, które mają na celu m.in poszerzanie zainteresowań dzieci i ukształtowanie pozytywnych postaw.

 

W przedszkolu jest realizowany Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” przygotowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Program umożliwia wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

 

 

"Kubusiowi Przyjaciele Natury"

www.przyjacielenatury.kubus.pl

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to inicjatywa firmy Tymbark – producenta soków KUBUŚ, realizowana we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Program ten jest już realizowany w Naszym przedszkolu od 2011r

 

 

Program zbiórki zużytych baterii i akumulatorów

www.reba.pl

Nasza placówka jest uczestnikiem „ Programu Szkolnego REBA – zbiórki zużytych baterii w związku z obowiązującą w placówkach oświatowych z dniem 1 września 2009 r. Ustawy o bateriach i akumulatorach z dn. 24 kwietnia 2009 r. ( Dz. U. z 2009 Nr 79, poz 666). Program ten ma na celu zapobieganie powstawaniu i unieszkodliwianiu odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi. Baterie zbieramy już od 2012r

 

 

Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafesh”

http://www.akademia-aquafresh.pl

Przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej Dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”, który koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Program realizowany był we wszystkich grupach wiekowych poprzez udział dzieci w zajęciach edukacyjnych, zabawach i konkursach, które nauczą je w ciekawy sposób, jak dbać o ząbki. Współpracujemy ściśle z Ośrodkiem Zdrowia w Gaworzycach w profilaktyce stomatologicznej i badaniach profilaktycznych.

 

Cała Polska czyta dzieciom

Cała Polska czyta dzieciom – kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" (do roku 2005 działającą jako: Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego - oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności - 20 minut dziennie. Codziennie! - jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. W realizacji projektu wspierają nas: Biblioteka Publiczna w Gaworzycach, rodzice, zapraszani goście. 

 

 

AKCJA GÓRA GROSZA

Co roku, nasze przedszkole bierze udział w kolejnych edycjach akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. W tym czasie w szatni naszego przedszkola staje specjalny pojemnik, do którego można wrzucać „grosiki". Celem tej akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów  dziecka, rodzinnych domów dziecka i placówek pogotowia rodzinnego. Naszym przedszkolakom to przedsięwzięcie ma uświadomić, że nawet najdrobniejsze wspólnie zebrane pieniądze, mogą tworzyć ogromny fundusz i pomóc wielu osobom. Cieszy nas fakt, że dzieci potrafią dzielić się z innymi i nie pozostają obojętne na los osieroconych dzieci.

 

 

Chronimy dzieci

http://chronimydzieci.fdn.pl/

Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą

 

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu przez placówkę oznacza, że: 

 

 • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
 • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
 • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
 • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
 • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
 • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

 

Projekty realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017:

 

 

Dzieciństwo bez próchnicy

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

 

Cele bezpośrednie Projektu to:

 

1.       poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat

2.       wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

  

 

 

 

 

Szansa naPRAWA

Projekt „Szansa naPrawa” ma na celu zapobieganie przemocy wobec małych dzieci poprzez edukację na temat praw dziecka i praw człowieka. Dziecko znające swoje prawa ma świadomość czym one są i do czego są potrzebne. Dziecko, które wie, że ma prawo do ochrony przed przemocą i wie, że nikt nie ma prawa go krzywdzić, potrafi poszukać pomocy u dorosłych, potrafi powiedzieć „nie” w sytuacjach krzywdzenia, ale też ich unikać.

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy wobec małych dzieci poprzez edukację o prawach dziecka przy zaangażowaniu środowiska rodzinnego i personelu przedszkolnego oraz uwrażliwienie dorosłych na prawa dziecka w kontekście ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Szansa na ochronę dzieci

 CEL PROJEKTU:

Projekt „SZANSA na ochronę dzieci” ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez podniesienie świadomości osób pracujących w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych przy zaangażowaniu rodziców, zapewnieniu pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego dla rodzin.


Projekt „SZANSA na Ochronę Dzieci” ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez podniesienie świadomości osób pracujących w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych przy zaangażowaniu rodziców, zapewnieniu pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego dla rodzin.

Projekt promuje program „Chronimy dzieci”, którego koordynatorem i autorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach projektu odbędzie się cykl szkoleń dla personelów szkół podstawowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym instytucji pieczy zastępczej na temat przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Szkoleniami objęci będą także rodzic dzieci. W placówkach zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu przygotowania dokumentu polityki ochrony dzieci, szkoły będą mogły ubiegać się o certyfikat programu „Chronimy Dzieci”.

Dla rodzin potrzebujących pomocy prawnej z zakresu ochrony dzieci przed przemocą zorganizowane zostaną spotkania z prawnikiem oraz wsparcie psychologiczne. Dzieci będą uczestniczyły w grupie terapeutycznej. Projekt rozpocznie konferencja dla pracowników placówek edukacyjnych, konferencja końcowa będzie miała na celu upowszechnienie zrealizowanych działań i promowanie programu: ”Chronimy dzieci”.

 

 

  

Akcje charytatywne na rzecz innych dzieci:

 

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach przyłączyły się do akcji „Kartka dla Kubusia”. Własnoręcznie wykonały kartki urodzinowe, a Panie dopisały życzenia. Mamy nadzieję, że sprawiły one Kubie tyle radości, ile naszym dzieciom przy ich wykonywaniu. Bo przedszkolaki bardzo poważnie potraktowały sprawę. Chociaż Kubę znają jedynie ze zdjęcia, uważają go za swojego kolegę.

 

 

 

Zakręcona akcja dla Patryka

 

Prowadzimy akcję zbierania nakrętek na zakup protezy dla Patryka oraz rehabilitacje.