Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

59-180 Gaworzyce ul. Szkolna 211A tel. 76 8316206 Adres skrytki Epuap: /ppgaworzyce/domyslna

Jadłospis

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1728297
  • Do końca roku: 168 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Wtorek, 2024-07-16

Imieniny: Eustachego, Mariki

Kontakt

Roczny plan pracy 2023/2024

Plan współpracy Publicznego  Przedszkola w Gaworzycach

ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

Instytucja

Osoba odpowiedzialna

Zakres współpracy

Termin

1.

Urząd Gminy

-dyrektor

- nauczycielki

-zapoznanie dzieci z pracą urzędu

-złożenie okolicznościowych życzeń pracowników z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

-nawiązanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z okazji uroczystości przedszkolnych

w ciągu roku

2.

Policja

nauczycielki

-zaproszenie policjantów do przedszkola-zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta

-pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;

-pogadanka na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, konieczności używania fotelików podczas jazdy samochodem

-kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki autokarowe

wrzesień

3.

Straż Pożarna

nauczycielki

-potkanie ze strażakiem na terenie przedszkola – wspólne  zabawy strażackie

-wycieczka do remizy strażackiej.

-prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym

 

maj

4.

Ośrodek zdrowia

Pielęgniarka

Ratownik Medyczny

Dietetyk

 

nauczycielki

-prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej

-praktyczna udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem pracowników przedszkola, dzieci i rodziców

-pogadanki i prelekcje dla dzieci i rodziców na temat właściwego odżywiania

kwiecień

5.

Instytucje kulturalne;

-Teatr

-Kino

 

-dyrektor

 -nauczycielki

-organizacja na terenie przedszkola cyklicznych spotkań ze sztuką-koncerty, audycje muzyczne dla dzieci

-umożliwienie dzieciom kontaktu z różnymi formami przekazu

-uwrażliwianie na sztukę

 -wycieczka do kina

cały rok

6.

Biblioteka

nauczycielki grup starszych

-udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych

 -poznanie obiektu i zasad korzystania z biblioteki

-udział w realizacji akcji i projektów

kwiecień

7.

Gminny Ośrodek Kultury

-dyrektor

-nauczycielki

- udział dzieci w uroczystościach lokalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę

-udział przedszkolaków w przeglądach organizowanych Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę

-współpraca przy organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci na terenie przedszkola

-wspólne organizowanie i realizowanie  akcji i projektów

w ciągu roku

8.

Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe:

-Salon fryzjer

-Sklep spożywczy

-Przychodnia lekarska, apteka

-Poczta

-Piekarnia

 

-nauczycielki grup starszych

-wycieczki do zakładów pracy

-odwiedzanie miejsc pracy rodziców

-zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody

 

w ciągu roku

9.

Instytucje lokalne, krajowe i międzynarodowe

-dyrektor

-nauczycielki

-współpraca z instytucjami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi poprzez udział w akcjach, projektach, programach, przeglądach

-działania na rzecz rozwoju i wychowania dziecka

-działania na rzecz środowiska, człowieka i najbliższego otoczenia

w ciągu roku

10.

Spotkania z ciekawymi ludźmi miedzy innymi z:

-leśnikiem

-harcerzem

-mikołajem

-górnikiem

-hutnikiem

-bibliotekarzem

-pszczelarzem

-nauczycielki

-zapraszanie do prezentacji swoich pasji i zainteresowań

w ciągu roku

11.

Placówki oświatowe

-szkoły

 

-dyrektor

-nauczycielki

-przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie

- udział w przeglądach, uroczystościach, wspólnych działaniach

-adaptacja dzieci do warunków szkolnych -wspólne działania, zabawy, poznanie obiektu-klasy

 

w ciągu roku

12.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

-POPPiDM w Polkowicch

-dyrektor

-nauczycielki

-pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni)

-prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki

w ciągu roku

13.

Zewnętrzne instytucje doskonalenia zawodowego

dyrektor

-systematyczne doskonalenie nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, warsztatach kursach – podnoszenie swoich kwalifikacji, umiejętności, doskonalenie metod i form pracy

-wykorzystywanie nabytych doświadczeń, zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi, jego najbliższym otoczeniem i środowiskiem lokalnym

-dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami

w ciągu roku

14.

Sanepid

dyrektor

-realizacja projektów sanepidowskich

- współpraca w zakresie kontroli bhp placówki

-kontrola

 higieny pracy na placówce

wg potrzeb

15.

Pracownik BHP

dyrektor

-systematyczne przeglądy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy na placówce

-systematyczne szkolenia pracowników w zakresie BHP i ppoż.

- przygotowanie i przeprowadzenie próbnej ewakuacji.

w ciągu roku