Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

59-180 Gaworzyce ul. Szkolna 211A tel. 76 8316206 Adres skrytki Epuap: /ppgaworzyce/domyslna

Jadłospis

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1728302
  • Do końca roku: 168 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Wtorek, 2024-07-16

Imieniny: Eustachego, Mariki

Kontakt

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole w Gaworzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Publicznego Przedszkola w Gaworzycach

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-16.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

 

filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

treści od innych podmiotów.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

wyróżnienie odnośników.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-26

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Milena Rygiel, adres mailowy: m.rygiel@przedszkolegaworzyce.pl

 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 767538748

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Deklaracja dostępności architektonicznej

 

Do siedziby Publicznego Przedszkola w Gaworzycach przy ul. Szkolnej 211 A można dojechać autobusem liniowym. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 350 metrów. 

Opis ogólny budynku przy ul. Szkolnej 211 A

Budynek: Publiczne Przedszkole w Gaworzycach, ul. Szkolna 211 A,

kod 59-180 , miejscowość Gaworzyce

Do budynku prowadzi 1 wejścia

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście do budynku jest zabezpieczone bramką.

W budynku nie ma windy – budynek parterowy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w cały budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku przedszkola.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się z Publicznym Przedszkolem w Gaworzycach przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail: a.cieslak@przedszkolegaworzyce.pl , tel./faks: 768316206

 

Deklaracja poprawy dostępności

Deklaracja o poprawieniu obecnej sytuacji: „Do dnia 30 czerwca 2021 roku strona internetowa

zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych”.